Zloženie predmetovej komisie: 

Zoznam členov: 

1. Mgr. Erika Lichvárová - predseda PK

2. Mgr. Zuzana Starinec 

3. Mgr. Francisciová Jana

4. PaedDr. Tirpáková Rita

5. Mgr. Fecková Patrícia

6. Ing. Kubičková Anna

7. Ing. Simonová Dagmar

8. Ing. Šarudyová Tatiana

9. Ballová Eva

10. Mgr. Beáta Luptáková

11. Mgr. Veronika  Ovčiaková


Anglický jazyk

Charakteristika a ciele:

Učenie sa cudzích jazykov, teda aj anglického jazyka, podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských štátov. Preto jazykové vzdelávanie chápeme ako "vzdelávanie pre život", ktoré má umožniť každému jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia. Pri výučbe postupujeme v súlade s novou koncepciou vyučovania cudzích jazykov, ktorá vychádza zo základného dokumentu: Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky - SERR, ktorý bol vytvorený na pôde Rady Európy.

Cieľom vyučovania anglického jazyka v našej škole je naučiť žiakov všetky formy dorozumievania sa v danom jazyku na pokročilej úrovni, dostať sa do úrovne B1.1, čím uľahčíme našim žiakom prechod na stredné školy. V súčasnosti majú žiaci stále viac možností uplatňovať svoje jazykové zručnosti pri hovorení, počúvaní či už priamo cez živú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie. V čase rozvoja počítačovej techniky je písomná komunikácia medzi ľuďmi na celom svete veľmi rozšírená. Na našej základnej škole majú žiaci dostať pevné základy, obohatené o skúsenosti s praktickým používaním jazyka, na ktorých budú budovať svoje rečové zručnosti až do najvyššej možnej formy zvládnutia, a tak v osobnom, spoločenskom a profesijnom živote nájsť uspokojenie a uplatnenie. 

Úlohou vyučovania anglického jazyka na našej základne škole je:

 viesť žiakov k samostatnosti v štúdiu tým, že žiak má dostatok priestoru pre intenzívnu a tvorivú prácu 

 používaním rôznych materiálov a prácou so slovníkmi viesť k samostatnosti pri štúdiu jazyka 

 dosiahnuť prechod z reproduktívnej do produktívnej formy komunikácie 

 dosiahnuť úroveň uplatnenia vedomostí z funkcie jazyka, t.j. dorozumenie sa v rôznych komunikačných situáciách v rovnováhe so štruktúrou jazyka, t. j. primeranou znalosťou gramatiky 

 pripraviť žiaka úspešne pokračovať v štúdiu na strednej škole.


Stratégie vyučovania (metódy a formy práce) 

Voľba vyučovacích metód, foriem, techník je v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom ich výberu by mala byť miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa, pričom je žiaduce vhodne využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania. Vybrané metódy, formy majú byť veku primerané a majú podporovať motiváciu, záujem a tvorivé činnosti žiakov. 

Správne zvolenými metódami sa 

 má vytvoriť atmosféra, v ktorej sa môže dieťa učiť bez strachu a stresu 

 má využiť a motivovať chuť dieťaťa do učenia sa a jeho prirodzená zvedavosť 

 majú zohľadňovať potreby dieťaťa a hlavne umožniť mu učiť sa všetkými zmyslami 

 má dieťa naučiť reagovať v anglickom jazyku, aktívne ho používať a postupne sa osamostatniť (learner´s independence) 

Pri vyučovaní anglického jazyka venujeme pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby - tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL ), kaskádová metóda učenia a vyučovania, učenie sa na stanovištiach, rolové úlohy vyplývajúce zo zážitkových možností žiakov, riadená a voľná diskusia, riešenie problémových úloh, video prezentácie. Odporúča sa eliminovať memorovanie a sústrediť sa na vyučovanie založené na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií. Zúčastňujeme sa na jazykových súťažiach. Využívame aj motivačné rozprávanie a rozhovor, problémovú metódu, kooperatívne vyučovanie, dramatizácia, výklad učiteľa, prezentačná metóda, projektové vyučovanie, práca s literatúrou.

Hodnotenie žiakov    

Vo vyučovaní cudzieho jazyka sa 

 majú slovným hodnotením zohľadňovať jeho vyjadrovacie schopnosti, kreativitu, sociálne správanie a rečové zručnosti 

 má učiteľ viesť dieťa k správnemu sebahodnoteniu, ako aj hodnoteniu spolužiakov (rozvoj sociálneho správania, self-assessment 

 žiaci sú klasifikovaní z každej zložky jazyka v každej lekcii učebnice, za ktorou nasleduje prislúchajúci test 

Predmet cudzí jazyk je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Metodika hodnotenia vychádza z platných klasifikačných metodík. Hodnotenie a klasifikácia žiaka je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Bude realizovaná v súlade s platnými Metodickými pokynmi č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, novelou školského zákona č. 415/2021 Z. z. Výsledky vyučovacieho a učebného procesu hodnotí učiteľ ústne a písomne a to nasledovným spôsobom: 

Výsledky vyučovacieho a učebného procesu hodnotí učiteľ ústne a písomne a to nasledovným spôsobom:

  • priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov prejavov žiaka na vyučovacích hodinách, má hlavne motivačný charakter; učiteľ zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho aktuálny psychický i fyzický stav,

  • súhrnné hodnotenie - sa vykonáva formou klasifikácie, kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia, formou slovného hodnotenia v ročníkoch 1.-5.

  • celkové hodnotenie žiaka v cudzom jazyku sa uskutočňuje na konci prvého polroka a na konci druhého polroka školského roka; a vyjadruje objektívne zhodnotenie úrovne vedomostí, zručností a návykov žiaka v tomto vyučovacom predmete, v ktorom bol hodnotený niektorou z foriem súhrnného hodnotenia t. j. klasifikáciou a  hodnotením jeho správania.  

Systém kontroly a hodnotenia žiakov : 

 Pri verbálnej komunikácii kontroly úrovne osvojenia poznatkov uprednostňovať prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom / na predchádzajúcej hodine / . Pri verbálnej kontrole zisťovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. - hodnotiť známkou

 Písomnou formou kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov prostredníctvom testu na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém v časovom limite 10 - 20 min. 

 Pri praktických aktivitách využívať slovné hodnotenie praktických zručností / vrátane posterov a schém podľa potreby / s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. 

 Slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. 

 Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikatívnych zručností kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov podľa kritérií na základe vzájomnej dohody ( známkou, slovné hodnotenie). Hodnotenie sa uskutočňuje buď formou kvantitatívnych alebo kvalitatívnych metód hodnotenia. Kvantitatívne metódy sa využívajú hlavne pri hodnotení počúvania a čítania s porozumením, slovnej zásoby či gramatiky; kvalitatívnymi metódami sa zasa hodnotí dialogický ústny prejav, monologický ústny prejav a písanie. V rámci kvantitatívneho hodnotenia výkonov je nutné zohľadňovať medzinárodne zaužívaný vzťah medzi percentuálnou chybovou kvótou a postavením jednotlivej známky v platnom známkovacom systéme. Hlavným cieľom hodnotenia je v prvom rade kontrola stavu učenia sa jazyka v spojení s pokrokom v učení sa, ako informáciou pre vyučujúcich a žiakov o ich aktuálnej úrovni ovládania jazyka. 

Hodnotenie predmetu

Pri hodnotení stojí v popredí najmä stupeň ovládania jazyka žiakom. Na okraji pri hodnotení stoja poznatky a vedomosti, ktoré majú slúžiť ako podklad pre hodnotenie len v nevyhnutnom rozsah

Podklady na hodnotenie sú:

  • ústne odpovede
  • písomné práce
  • projekty
  • prezentácie
  • ústne a písomné skúšanie

Žiaci sú hodnotení známkou, hodnotené sú všetky zložky jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Využívaním platformy Edupage sú žiaci hodnotený známkou s príslušnou váhou nasledovne:

1. Testy z učebnice

Testuje sa priebežne (po každej lekcii - zhrňujúci test) s dôrazom na osvojenie si základnej slovnej zásoby a gramatiky. Opakovacie testy tiež testujú jazykové zručnosti - počúvanie, čítanie, písanie.

Váha z celkovej známky 2x (dvojnásobná váha)

2. Priebežné písomné práce, slovná zásoba, ústna odpoveď, dialógy...

Testujú sa malé úseky slovnej zásoby z pracovného zošita, učebnice po dohode so žiakmi, malé kontrolné práce zamerané na gramatické javy, ústna odpoveď - forma dialógov, krátke odpovede na otázky, reprodukcia textu.

Váha z celkovej známky 1 (štandardná váha)

3. Komunikácia- projekt, aktivita na hodinách

Hodnotí sa najmä plynulosť reči v cudzom jazyku a použitie slovnej zásoby ale taktiež sa hodnotí aj gramatická správnosť pri komunikácii. Čítanie: čítajú text potichu s porozumením - hodnotí sa porozumenie a pochopenie textu

Váha z celkovej známky - 0,5 (polovičná váha)

4. Organizácia učebného procesu

Domáca práca: hodnotí sa správnosť splnenia zadaných úloh a snaha pri ich vypracovaní, opakované nerobenie si domácich úloh bez uvedenia vážneho dôvodu sa hodnotí známkou nedostatočný nakoľko bez predchádzajúcej domácej prípravy častokrát nie je možné pokračovať s výkladom nového učiva.

Slovník: priebežne sa kontroluje raz týždenne, podľa dohody so žiakmi.

Čítanie textu : žiaci čítajú text nahlas- sleduje sa výslovnosť - najmä u mladších žiakov

Váha z celkovej známky - 0,25 (štvrtinová váha)

Pri hodnotení žiakov so ŠVVP

Hodnotenie a klasifikácia žiakov so ŠVVP v ZŠ prebieha v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, príloha č. 2 Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v ZŠ.

Pri písomných prácach:

- možnosť využívať kompenzačné pomôcky /gramatické tabuľky, slovníky a pod./,

- redukcia úloh v písomnej práci, prípadne zjednodušenie zadania.

 -u žiaka so zdravotným znevýhodnením, ktorý má výrazné rozdiely vo výkonoch v ústnej a písomnej skúške, sa pri skúšaní uprednostňuje forma, ktorá je pre neho výhodnejšia, a ktorá predstavuje východisko pre hodnotenie jeho učebných výsledkov.

Stupnica hodnotenia žiakov v 2. - 9. ročníku:     

100-89% výborný

88- 75% chválitebný

74-55% dobrý

54-25% dostatočný

24-0% nedostatočný.

Zápis známok do internetovej žiackej knižky:

Mgr. Erika Lichvárová
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky